For at du skal få den beste opplevelsen av våre tjenester, har vi satt sammen våre transportvilkår. Vi overholder vår del av avtalen, og håper du og din bedrift vil gjøre det samme.
 

Omfang

Gods håndteres til befordring etter de tariffer, fraktberegningsbestemmelser og transportvilkår som til enhver tid gjelder for ColliCare.

ColliCares transportvilkår er regulert gjennom Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2015), Vegfraktavtaleloven og Sjøloven.

Godset som distribueres samlastes ofte med andre forsendelser. For at dette skal fungere må alle kolli være  godt merket og emballering skal være tilpasset samlasting, slik at det ikke kan utsette annet gods for skader. Ved utilstrekkelig merket kolli fritas ColliCare for ansvar.


Merkostnader

ColliCare utøver et tillegg på frakt ved tilfeller der strekninger er berørt av omkjøringer, stengt vei- eller baneforbindelse, eller andre faste fremkomstveier som krever endringer mot normal produksjon.

Ved Force Majeure-hendelser som vanskeliggjør alternativ fremføring er unntatt, og merkostnadene vil derfor slå inn når hendelsen krever alternative fremføringsløsninger som er gjennomførbare uten bruk av ekstraordinære tiltak ut over uhellsdagen.

Merking av gods: Alle kolli skal være tydelig merket, og i samsvar med elektronisk overført
sendingsinformasjon.


Standard transportetikett (102x192mm) skal benyttes, og all informasjon skal kunne leses både digitalt og manuelt. Feil og mangler i forhold til merking av etikett eller overført sendingsinformasjon vil korrigeres av ColliCare, mot belasting av tilleggsgebyr i henhold til gjeldende priser.
Her finner du mer informasjon om merking av gods.