Klassifisering av farlig gods

Forskjellige stoffer og gjenstander kan ha samme hoved fare og av den grunn tilhøre samme fareklasse. Likevel kan de ha så ulike egenskaper at de skal behandles forskjellig.  Et farlig stoff kan også ha tilleggsfarer som medfører at flere fareklasser er oppgitt. Varen kan også ha tildelt en emballasjegruppe som identifiserer graden av fare som stoffet har, blant annet basert på styrkegraden av stoffet.

Det er de samlede opplysninger med UN-nummer, fareklasse og emballasjegruppe, samt eventuelt klassifiseringskode som utgjør den såkalte klassifiseringen for varen.

Emballasje og emballasjegrupper 

En forsvarlig transport av farlig gods krever at emballasjen er solid og tåler påkjenningene både ved en normal transport og ved uhell/ulykker. All emballasje skal oppfylle spesielle krav til styrke og holdbarhet. Regelverkene beskriver hvordan emballasjen for farlig gods skal være konstruert, testet og godkjent. Godkjenningskoden skal være trykket på selve emballasjen. Det er ulike krav til emballasjen ut fra egenskapene til det farlige godset, inklusive bestemmelser om tillatt mengde i emballasjen, om det er krav til dobbelt emballasje, og om det er mulighet for samemballering eller ikke.

De fleste fareklasser er tildelt en emballasjegruppe (unntaket er klasse 1, 2, 5.2, 6.2, og 7, samt selvreaktive stoffer i klasse 4.1.)
Emballasjegruppen er også en viktig nøkkel til å bestemme om det farlige godset kommer inn under unntak og fritak fra bestemmelsene i ADR.

Det er tre emballasjegrupper

  • emballasjegruppe I: meget farlig stoff

  • emballasjegruppe II: middels farlig stoff

  • ​emballasjegruppe III: mindre farlig stoff 

Faresedler og annen merking

Merkingen av kolliet er svært viktig for at ditt gods skal bli behandlet riktig, og for at alle som er involvert i transporten kan vite av merkingen hvordan de skal forholde seg. Faresedler må ikke være skjult eller tildekket. Det er egne faresedler for de ulike fareklassene, se bildet under.

Kolliet skal være påført:

  • stoffets UN-nummer

  • faresedler (et stoff kan ha flere farlige egenskaper, og skal da være merket med flere faresedler)

  • annen merking og informasjon (gjelder noen typer farlig gods)

Fly- og sjøtransport setter krav til at varebetegnelsen/proper shipping name er oppgitt på kolliet. Flytransport krever også at du påfører kolliet vekt/mengde. Du som avsender må merke godset korrekt i forhold til om det er en kombinert transport som involverer både vei og fly/eventuelt båt.

Dette er eksempler på faresedlene som viser hvilke fareklasser det farlige godset tilhører (hva slags fare stoffet har), se illustrasjonen over. Bestemmelsene om merking og faresedler på kolli finner du i ADR del 5 «Klargjøring for forsendelse».

Annen merking på kolliet

Faresedler og annen merking må ikke være tildekket eller skjult. Hvis det benyttes overpakning skal merking på kolliene være godt synlig gjennom overpakningen. Om det ikke er tilfelle, må selve overpakningen merkes tilsvarende som kolliene inni.

For detaljer om overpakning, se ADR Del 5, kapittel 5.1.2.
 

Jon Marsteintrædet

Jon Marsteintrædet

HSEQ Advisor