Alt gods som transporteres og medfører en sikkerhetsutfordring for liv, helse eller miljø og materielle verdier, blir klassifisert som "farlig gods". 

Det er strenger regler forbundet med transport av farlig gods, da det medfører risiko både å transportere og håndtere godset. Frakt av farlig gods reguleres av både nasjonale forskrifter så vel som internasjonale sikkerhetskrav.
 

Merking av farlig gods

Uansett fraktformen er det en forutsetning at farlig gods merkes korrekt med følgende

  • UN-nummer

  • fareseddel, merket med aktuell fareklasser for godset

  • et transportdokument med informasjon om det farlige godset, skal alltid følge med forsendelsen

Det er avsenders ansvar å påse at den informasjonen som følger forsendelsen av det farlige godset er korrekt.

Unntak og fritak

Er det noe som "farlig gods bestemmelsene" er preget av, så er det unntak og/eller fritak. Dette på grunn av store variasjoner av type eller mengde farlig gods som skal transporteres.

  • i "begrensende mengder" unntaket, er det tillatt å transportere farlig gods i mindre mengder, da blir godset å betrakte som "vanlig gods"

  • i meget små mengder er det også tillatt å sende noen typer farlig gods, da som "untatte mengder".  Bestemmelsene for emballering og merking er da gjeldende, men ikke krav til transportdokumentasjon som frafaller.

Forbudt innhold

ColliCare Logistics frakter ikke gods som er forbudt i henhold til de ulike transportregelverkene for vei/bane - ADR/RID, for sjøveien - IMDG og for flytransport - ICAO/IATA.

 
Jon Marsteintrædet

Jon Marsteintrædet

HSEQ Advisor