logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Farlig gods/ ADR

– med strenge krav til transport og håndtering

Farlig gods/ ADR

– med strenge krav til transport og håndtering

Hva er Farlig gods?

Alt gods som transporteres og medfører en sikkerhetsutfordring for liv, helse eller miljø og materielle verdier, blir klassifisert som "Farlig gods". 

Det er strenger regler forbundet med transport av Farlig gods, da det medfører risiko både å transportere og håndtere godset.
Frakt av Farlig gods reguleres av både nasjonale forskrifter så vel som internasjonale sikkerhetskrav.

 

 
Merking av farlig gods
Uansett fraktformen er det en forutsetning at Farlig gods merkes korrekt med følgende:

  • UN-nummer
  • Fareseddel, merket med aktuell fareklasser for godset
  • Et transportdokument med informasjon om det farlige godset, skal alltid følge med forsendelsen

Det er avsenders ansvar å påse at den informasjonen som følger forsendelsen av det Farlige godset er korrekt!
 

 

Unntak og fritak

Er det noe som "Farglig gods bestemmelsene" er preget av, så er det unntak og/eller fritak. Dette pga. store variasjoner av type eller mengde farlig gods som skal transporteres.
  • I "begrensende mengder" unntaket, er det tillatt å transportere farlig gods i mindre mengder, da blir godset å betrakte som "vanlig gods"
  • I meget små mengder er det også tillatt å sende noen typer farlig gods, da som "untatte mengder".  Bestemmelsene for emballering og merking er da gjeldende, men ikke krav til transportdokumentasjon som frafaller.


Forbud innhold

ColliCare Logistics frakter ikke gods som er forbudt i henhold til de ulike transportregelverkene for vei/bane - ADR/RID, for sjøveien - IMDG og for flytransport - ICAO/IATA.
Senders ansvar
9 klasser farlig gods
ADR og fraktform
Emballasje
Veiledning
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
email_black
Mail
Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods

I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften. 
Her kan du lese mer om forskriften og om transport av farlig gods på vei 

IMDG-koden som regulerer sikkerheten sjøveien
Her finner du en introduksjon til IMDG-koden, for frakt av farlig god sjøveien (en)

IATA regulerer flyfrakt av farlig gods 
Her finner du mer informasjon fra IATA
Kontakt oss om ditt Farlige gods!
Ring eller send en email
smartphone_black
69 20 95 00