Korrekt merking av farlig gods er senders ansvar, like viktig er kravet til solid emballering slik at det farlige godset tåler påkjenningene ved normal transport såvel som uhell eller ulykke.

Riktig og tilpasset emballasje sikrer at farlig gods kommer frem i god stand. Alt gods utsettes for belastning under transport og håndteringen ved lasting, omlasting eller lossing. Emballasjen for farlig gods må derfor oppfylle spesielle krav til styrke og holdbarhet. Et eget regelverk, i Forskrift om landstransport av farlig gods, kapittel 3., beskriver hvordan emballasjen for farlig gods skal være: konstruert, testet og godkjent. I tillegg skal godkjenningskoden være trykket på selve emballasjen.

Det er en rekke ulike krav til emballering, utfra det farlige godsets egenskaper, tillattemengder mulighet til samemballering eller krav til dobbelemballering.

Emballasjegruppen viser også om det farlige godset kommer inn under unntak og fritak fra bestemmelsene i ADR.
 

De 3 emballeringsgruppene

  • emballasje gruppe 1: meget farlig stoff

  • emballasje gruppe 2: middels farlig stoff

  • emballasje gruppe 3: mindre farlig stoff

Emballering og fareklasser

Alle fareklasser er tildelt en egen emballeringsgruppe, med unntak for klassene:  1, 2, 5.2, 6.2, og 7. I tillegg kommer selvreaktive stoffer i klasse 4.1.
 

Jon Marsteintrædet

Jon Marsteintrædet

HSEQ Advisor