logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Emballasje, emballering og emballasjegrupper

Korrekt merking av Farlig gods er senders ansvar, like viktig er kravet til solid emballering slik at det Farlige godset tåler påkjenningene ved normal transport såvel som uhell/ulykke.

 

Riktig og tilpasset emballasje sikrer at Farlig gods kommer frem i god stand. Alt gods utsettes for belastning under transport og håndteringen ved lasting, omlasting eller lossing. Emballasjen for Farlig gods må derfor oppfylle spesielle krav til styrke og holdbarhet. Et eget regelverk, i Forskrift om landstransport av farlig gods, kapittel 3., som beskriver hvordan emballasjen for Farlig gods skal være; konstruert, testet og godkjent. I tillegg skal godkjenningskoden være trykket på selve emballasjen.

Det er en rekke ulike krav til emballering, utfra det farlige godsets egenskaper, tillattemengder mulighet til samemballering eller krav til dobbelemballering.


Emballasjegruppen viser også om det farlige godset kommer inn under unntak og fritak fra bestemmelsene i ADR.

 

De 3 emablleringsgruppene:

  • Emballasje gruppe 1: meget farlig stoff
  • Emballasje gruppe 2: middels farlig stoff
  • Emballasje gruppe 3: mindre farlig stoffVil du vite mer? Ta kontakt med oss!
Emballering og fareklasser

Alle fareklasser er tildelt en egen emballeringsgruppe,
med unntak for klassene:  1, 2, 5.2, 6.2, og 7,
i tillegg kommer selvreaktive stoffer i klasse 4.1.


 
Senders ansvar
9 klasser farlig gods
ADR og fraktform
Veiledning
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
email_black
Mail
Dangerouse goods - ColliCare Logistics
Farlig gods
Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods

I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften. 
Her kan du lese mer om forskriften og om transport av farlig gods på vei 

IMDG-koden som regulerer sikkerheten sjøveien
Her finner du en introduksjon til IMDG-koden, for frakt av farlig god sjøveien (en)

IATA regulerer flyfrakt av farlig gods 
Her finner du mer informasjon fra IATA