Filtrer etter kategori
Forkortelse Full betegnelse Forklaring
3PL Third Party Logistics Tredjepartslogistikk - Når et firma leier inn en spesialist for å drifte eget lager, distribusjon og andre tjenester.
4PL Fourth Party Logistics Fjerdepartslogistikk - Et firma leier inn en spesialist til å drifte, utvikle og organisere eget lager, distribusjon og andre tjenester på vegne av seg selv
ADR Farlig gods reguleringer på vei Gods som kan gjøre skade på personer, eller miljø
AGS Aden Gulf Surcharge Aden Bukten-tillegg - tillegg pga sikkerhetstiltak ved seiling gjennom Aden bukten (Pirater)
AGV Automated Guided Vehicle Selvgående, førerløse trucker som går på batteri og er drevet av elektriske motorer.
AS-RS Automated storage and retrieval systems Løsninger som effektiviserer og kvalitetsstyrer prosessene på lageret. Eksempler på automasjon kan være
ATA Actual Time of Arrival Actual Time of Arrival
ATA-Carnet Et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av vare ATA-carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Les mer om ATA carnet her
ATD Actual Time of Departure Faktisk forsendelses dato
AWB Air WayBill Fraktdokument for flytransport
B-L Bill of Lading Bill of Lading
B2B Business to Business Handel av varer mellom to firma
B2C Business to Consumer Handel av varer fra firma til konsument
BAF Bunker Adjustement Factor Olje/drivstofftillegg
Barcode Barcode Strekkode
Blank sailing Hoppe over havner Rederier bestemmer seg for å hoppe over en havn eller mer på grunn av forsinkelser og containerunderskudd
Break-bulk Stort volum Stor sending som må lastes individuelt.
Bulk Vare som fraktes, lagres løst Bulk er en type varer, gjerne råvarer, som fraktes eller lagres løse. De er altså ikke pakket inn i noen emballasje eller i konteinere, men lastes rett inn i et skips lasterom. Eksempler er olje, malm, korn og kull.
CAF Currency Adjustment Factor Valutatillegg
Cbm Cubic meter Kubikkmeter
Certificate of Origin Opprinnelsesertifikat Sertifikat som bekrefter opprinnelse av en vare
CFR Cost and Freight Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pga. risiko
Chargeable weight Frakt,-volumvekt Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt, omregnet cbm eller omregnet lm.
Chassis Chassis/Semihenger Tilhenger for container transport, kobles på en trekkvogn
CIF Cost, Insurance and Freight Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pgs risiko. Selger er forsikringsansvarlig
CIP Carrige and Insurance Paid to Kjøper har risiko fra godset er levert til fraktselskapet. Forsikring som gjelder til ankomststed, tegnes av selger for kjøpers regning
CMR Internasjonalt fraktbrev Et CMR dekker den obligatoriske informasjonen som et internasjonalt bilfraktbrev skal ha
COC Carrier`s own container En COC, eller transportør-eid container, er en lastcontainer som eies av et transportørfirma og leies ut til forskjellige mottakere
COD Cash on Delivery Kontant betaling
COD Change of Destination Endring av avtalt leveringsadresse
Consignee Mottaker Der godset leveres
Consignor Avsender Der godset sendes fra
Control Tower Kontrolltårn En ekspertgruppe som sømløst forvalter, drifter og videreutvikler forsyningskjeden og vareflyten for din bedrift
Conversion key Omregningsfaktor En teoretisk faktor som gir mulighet for å beregne fraktvekt ut fra cbm og/eller lm
CPT Carrige Paid To Kjøper har risikoen fra godset er levert 1. fraktselskap eller terminal
Cross docking Krysslasting Distribusjonsprinsipp der etterspørsels-data fra en gruppe detaljister overføres elektronisk til leverandøren og til en felles omlastningsterminal. Varer fra hver leverandør transporteres samlet til termi-nalen. På terminalen splittes de innkomne lastene i detaljistordrer. Ut fra terminalen transporteres det detaljistlaster som inneholder varer fra mange - eller et stort antall til leverandørene.
DAP Delivered at Place Godset er levert når det er klart for lossing på navngitt sted. Mottager ansvarlig for kostander ifbm importen
DAT Delivered at Terminal Godset er levert når det er losset på terminal. Mottager ansvarlig for kostander ifbm importen
DDP Delivered Duty Paid Levering har skjedd når gods er klart for lossing ved destinasjonen
Deep sea Deep sea Last som sendes mellom kontinenter
Demurrage Bryggeleie Bryggeleie, når det gjelder containertransport
Detention Containerleie Containerleie, når det gjelder container transport
DGR Dangerous Goods Regulations Farlig gods reguleringer - regler for håndtering av farlig gods under transport
Dry bulk cargo Dry bulk cargo Tørrlast som skipes uten emballasje, f.eks sand, korn
EAN European Article Numbering Nummersystem som gir produkter et unikt optisk lesbart nummer
EDI Electronic Data Interchange Elektronisk datautveksling
ERP Enterprise resource planning En programvareløsning som integrerer, administrerer og kontrollerer de nødven-dige aspektene innenfor bedriftens virksomhetsområder, som produktsjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. For å øke effektiviteten på lageret kan ERP-systemet kobles sammen med lagerstyringssoft-ware.
ETA Estimated Time of Arrival Estimert ankomst dato
ETD Estimated Time of Departure Estimert forsendelsesdato
EUR-1 certificate EUR-1 certificate EUR-1 sertifikat, kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i EU
EXW Ex Works Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted.
FAS Free Alongside Ship Leveringen har skjedd når godset er plassert ved skipets side
FCA Free Carrier Levert når godset er lastet på kjøpers transportmiddel
FCL Full Container Load Full container last
Feeder Feeder Før-/ etter transport av last med båt, til/fra en hoved transportetappe
FEU -/FFU Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit 40 fot container
FOB Free On Board Kjøper har riskioen fra godset er levert ombord på skipet
FSC Fuel SurCharge Drivstofftillegg
FTL Full Truck Load Komplett bil lastet full med gods.
GSP Certificate General System of Preference Certificate GSP sertifikat kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i et U-land, eller andre land avhengig av handelsavtale m/ EU/ Norge.
HAWB House Air WayBill House Air WayBill
HAZMAT Hazardous Material Farlig gods - gods som er av en befatning som kan omfatte fare, brannfarlig, etsende, eksplosjonsfare etc.
HBL House Bill of Lading Fraktdokument for sjøtransport utstedt av speditør
IATA International Air Transport Association Den Internasjonale flytransport forening. Medlemsorgansisasjon for flyoperatører og speditører
IOD Information on delivery Informasjon rundt leveringstidspunkt
LCL Less than Container Load Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
Lm Loading meter Lastemeter - 1m av lastebilens lengde, 2,4m bredde og uavhengig av høyde
Lo-Lo Lift on/Lift off Last som løftes om bord og fra skip med kran
MAWB Master Air WayBill Frakt dokument for flytransport-utstedt av flyselskap
MBL Master Bill of Lading Fraktdokument for sjøtransport utstedt av rederi
Missing IOD Mangler IOD Manglende leverings tidspunkt i datasystemet
Notify party Notify party Den som skal varsles ved varens ankomst
NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier Speditør som ikke selv har skip, men som kan utstede egne Bill of Ladings
PDA Håndterminal/skanner Skanner som leser barkoden på godset.
POD (road freight) Proof of Delivery Signatur från mottagare av godset
POD (sea freight) Port Of Discharge Lossehavn
POL Port Of Loading Lastehavn
Project Cargo Prosjektlast Transport av stor, tung, verdifull last, eller kritisk utstyr som må frem.
Reefer A refrigerated container Temperaturregelert container
Ro-Ro Roll on / Roll off Last som kjøres om bord og i land fra skip
SCM Supply Chain Management Ledelse og administrasjon av forsyningskjeden.
SECA Sulphur Emissions Control Area Utslippskontrollområder (emisjonskontrollområder) for skipsfart, innenfor disse geografiske områdene er det særlige utslippsbegrensninger for skipsfarten. I disse områdene er rederier pålagt å benytte drivstoff som gir lavere svovelutslipp enn med tradisjonelt drivstoff. Kostnadene for dette drivstoffet belastes fraktkjøperen som et SECA tillegg på fakturaen.
Shipper Shipper of cargo Avsender
Short sea Short sea Last som sendes med container internt på et kontinent
SLA SLA Avtalen om når godset skal være levert
SOC Shipper`s owned container SOC stands for 'shipper-owned container' and is a metal freight shipping container that is owned by an individual or business and used to ship cargo across long distances.
SOC Shipper-owned container SOC står for 'shipper-owned container' og er en metallfraktcontainer som eies av en person eller en bedrift og som brukes til å sende gods over lange avstander.
SSC Security SurCharge Sikkerhetstillegg
Stevedore Stevedore Selskap som utfører lossing og lasting i havner. Både av skip, og containere
Stripping Tømming av containere Lossing av containere
Stuffing Fylling av containere Lasting av containere
TEU Twenty foot Equivalent Unit Måleenhet for containere. En TEU tilsvarer en 20 fotbeholder
THC Terminal Handling Charge Terminal- og håndteringskostnad
TMS-TA Transportation management system Transport Management System eller Transportadministrativt System er et system for å kjøpe, booke og håndtere frakt fra en eller flere transporttilbydere. Systemet kan være frittstående eller integrert i økonomisystemet eller ehan-delssystemet.
Tonnkilometer Tonnkilometer Godsvekt fraktet i distanse. 10 tonn last fraktet 2km er lik 20 tonnkilometer
Transitthavn Omlastingshavn Havn hvor containere omlastes fra et skip til et annet; for eksempel fra oversjøisk linje til feederlinje
ULD Unit Load Device Container, tilpasset spesielt for fly og flyfrakt
VAL Valuable Cargo Høyverdi vare. Kan kreve ekstra lastsikring, emballasje etc
W-M Weight/Measurement Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt og omregnet cbm.
Wet bulk cargo Våt last Våt last som transporteres uten emballasje, f.eks olje, bensin
WMS Warehouse management system Et lagerstyringssoftware for semi- og helautomatiserte lagre. Det er et fleksi-belt system som øker effektivitet. Ved hjelp av WMS vil din bedrift kunne ta i bruk avanasert lokasjonsstyring og opti-malisere utnyttelsen av plassen dere har til rådighet. Systemene er enkle i bruk slik at opplæring og oppstart skal kunne gå raskest mulig.