Filtrer etter kategori
Forkortelse Full betegnelse Forklaring
3PL Third Party Logistics Tredjepartslogistikk - Når et firma leier inn en spesialist for å drifte eget lager, distribusjon og andre tjenester.
4PL Fourth Party Logistics Fjerdepartslogistikk - Et firma leier inn en spesialist til å drifte, utvikle og organisere eget lager, distribusjon og andre tjenester på vegne av seg selv.
ADR Farlig gods reguleringer på vei Gods som kan gjøre skade på personer eller miljø.
AGS Aden Gulf Surcharge Adenbukten-tillegg er et tillegg pga. sikkerhetstiltak ved seiling gjennom Adenbukten (pirater).
AGV Automated Guided Vehicle Selvgående, førerløse trucker som går på batteri og er drevet av elektriske motorer.
AS-RS Automated storage and retrieval systems Løsninger som effektiviserer og kvalitetsstyrer prosessene på lageret.
ATA Actual Time of Arrival Faktisk ankomst tidspunkt.
ATA-Carnet Internasjonalt tolldokument som sparer bedriften for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer ATA-carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter.
ATD Actual Time of Departure Faktisk forsendelses dato
AWB AirWayBill Fraktdokument for flytransport
B-L Bill of Lading Bill of Lading
B100 Bio Diesel Biodiesel er et fornybart, rent brennende drivstoff som er produsert av forskjellige oljer. Den kan blandes med petroleumsdiesel eller brukes som en komplett erstatning i dieselmotorer. Biodiesel slipper ut færre klimagasser, har lavere nivåer av skadelige utslipp, og kan bidra til å redusere avhengigheten av utenlandsk olje.
B2B Business to Business Handel av varer mellom to firma
B2C Business to Consumer Handel av varer fra firma til konsument
BAF Bunker Adjustment Factor Olje/drivstofftillegg
Barcode Barcode Strekkode
Blank sailing Hoppe over havner Rederier bestemmer seg for å hoppe over en havn eller mer på grunn av forsinkelser og containerunderskudd
Break-bulk Stort volum Stor sending som må lastes individuelt.
Bulk Vare som fraktes, lagres løst Bulk er en type varer, gjerne råvarer, som fraktes eller lagres løse. De er altså ikke pakket inn i noen emballasje eller i konteinere, men lastes rett inn i et skips lasterom. Eksempler er olje, malm, korn og kull.
CAF Currency Adjustment Factor Valutatillegg
Cbm Cubic meter Kubikkmeter
Certificate of Origin Opprinnelsesertifikat Sertifikat som bekrefter opprinnelse av en vare
CFR Cost and Freight Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pga. risiko
Chargeable weight Frakt, volum, vekt Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt, omregnet cbm eller omregnet lm.
Chassis Chassis/Semihenger Tilhenger for container transport, kobles på en trekkvogn
CIF Cost, Insurance and Freight Leveringen har skjedd når godset er plassert på skipet - havn for overlevering bør nevnes pga. risiko. Selger er forsikringsansvarlig
CIP Carrige and Insurance Paid to Kjøper har risiko fra godset er levert til fraktselskapet. Forsikring som gjelder til ankomststed, tegnes av selger for kjøpers regning
CMR Internasjonalt fraktbrev Et CMR dekker den obligatoriske informasjonen som et internasjonalt bilfraktbrev skal ha
CO2 Karbondioksid Karbondioksid er en fargeløs, luktfri gass som er naturlig tilstede i jordens atmosfære og produseres av både naturlige prosesser og menneskelige aktiviteter. Karbondioksid er en drivhusgass som bidrar til klimaendringer, da den fanger varme i atmosfæren og får planetens temperatur til å stige.
CO2e Tilsvarende karbondioksid Tilsvarende karbondioksid er et mål som brukes til å uttrykke den totale mengden klimagasser som slippes ut i form av tilsvarende oppvarmingseffekt av karbondioksid. CO2e er et standardmål som brukes til å spore og sammenligne klimagassutslipp fra forskjellige kilder, sektorer og land.
COC Carrier`s own container En COC, eller transportør-eid container, er en lastcontainer som eies av et transportørfirma og leies ut til forskjellige mottakere
COD Cash on Delivery Kontant betaling
COD Change of Destination Endring av avtalt leveringsadresse
Consignee Mottaker Der godset leveres
Consignor Avsender Der godset sendes fra
Control Tower Kontrolltårn En ekspertgruppe som sømløst forvalter, drifter og videreutvikler forsyningskjeden og vareflyten for din bedrift
Conversion key Omregningsfaktor En teoretisk faktor som gir mulighet for å beregne fraktvekt ut fra cbm og/eller lm
CPT Carrige Paid To Kjøper har risikoen fra godset er levert 1. fraktselskap eller terminal
Cross docking Krysslasting Distribusjonsprinsipp der etterspørsels-data fra en gruppe detaljister overføres elektronisk til leverandøren og til en felles omlastningsterminal. Varer fra hver leverandør transporteres samlet til terminalen. På terminalen splittes de innkomne lastene i detaljistordrer. Ut fra terminalen transporteres det detaljistlaster som inneholder varer fra mange - eller et stort antall til leverandørene.
CRS Cost Recovery Surcharge Vi belaster kostnadsdekningstillegg (CRS) ettersom satsene fra rederiene har økt. Dette tillegget belastes per TEU og vil vises som et eget tillegg på fakturaen.
DAP Delivered at Place Godset er levert når det er klart for lossing på navngitt sted. Mottager ansvarlig for kostander ifbm. importen
DAT Delivered at Terminal Godset er levert når det er losset på terminal. Mottager er ansvarlig for kostander i forbindelse med importen
DDP Delivered Duty Paid Levering har skjedd når gods er klart for lossing ved destinasjonen
Deep sea Deep sea Last som sendes mellom kontinenter
Demurrage Bryggeleie Bryggeleie, når det gjelder containertransport
Detention Containerleie Containerleie, når det gjelder container transport
DGR Dangerous Goods Regulations Farlig gods reguleringer - regler for håndtering av farlig gods under transport
Dry bulk cargo Dry bulk cargo Tørrlast som skipes uten emballasje, f.eks. sand, korn
EAN European Article Numbering Nummersystem som gir produkter et unikt optisk lesbart nummer
EcoVadis EcoVadis EcoVadis er en plattform som vurderer den miljømessige og sosiale ytelsen til selskaper og deres forsyningskjeder basert på en rekke kriterier, inkludert arbeidspraksis, menneskerettigheter, etikk og miljøpåvirkninger. Rangeringene brukes av bedrifter til å måle deres bærekraftytelse, identifisere forbedringsområder og kommunisere deres fremgang.
EDI Electronic Data Interchange Elektronisk datautveksling
eMetanol eMetanol eMetanol, også kjent som elektro-metanol, er en form for metanol produsert fra fornybare energikilder og fanget karbondioksid fra industrielle kilder. Det kan brukes som et lavkarbondrivstoff for transport, oppvarming eller industrielle applikasjoner, og har potensial til å redusere klimagassutslippene betydelig sammenlignet med konvensjonelle metanolproduksjonsmetoder.
ERP Enterprise resource planning En programvareløsning som integrerer, administrerer og kontrollerer de nødvendige aspektene innenfor bedriftens virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. For å øke effektiviteten på lageret kan ERP-systemet kobles sammen med lagerstyringssoft-ware.
ETA Estimated Time of Arrival Estimert ankomst dato
ETD Estimated Time of Departure Estimert forsendelsesdato
EUR-1 certificate EUR-1 certificate EUR-1 sertifikat, kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i EU
EXW Ex Works Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted.
FAS Free Alongside Ship Leveringen har skjedd når godset er plassert ved skipets side
FCA Free Carrier Levert når godset er lastet på kjøpers transportmiddel
FCL Full Container Load Full container last
Feeder Feeder Før-/ etter transport av last med båt, til/fra en hoved transportetappe
FEU -/FFU Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit 40 fot container
FOB Free On Board Kjøper har risikoen fra godset er levert ombord på skipet
FSC Fuel SurCharge Drivstofftillegg
FTL Full Truck Load Komplett bil lastet full med gods.
GHG-beregninger Klimagassberegninger Klimagassberegninger kvantifiserer den totale mengden klimagasser som slippes ut av menneskelige aktiviteter. Disse beregningene estimerer utslipp fra ulike sektorer, som energi, transport, landbruk og industri, og konverterer dem til standardiserte enheter, for eksempel karbondioksidekvivalenter, for sammenligning og sporing over tid. Klimagassberegninger brukes til å vurdere virkningen av menneskelige aktiviteter på klimaendringer, identifisere områder for utslippsreduksjoner og utvikle strategier for å dempe klimaendringer.
GSP Certificate General System of Preference Certificate GSP sertifikat kan utløse tollfrihet ved fortolling av vare med opprinnelse i et U-land, eller andre land avhengig av handelsavtale m/ EU/ Norge.
HAWB House AirWayBill House AirWayBill
HAZMAT Hazardous Material Farlig gods - gods som er av en befatning som kan omfatte fare, brannfarlig, etsende, eksplosjonsfare etc.
HBL House Bill of Lading Fraktdokument for sjøtransport utstedt av speditør
IATA International Air Transport Association Den Internasjonale flytransport forening. Medlemsorganisasjon for flyoperatører og speditører
IOD Information on delivery Informasjon rundt leveringstidspunkt
Karbonnøytral Karbonnøytral Karbonnøytralitet er tilstanden for å oppnå en balanse mellom utslipp av klimagasser produsert og fjernet fra atmosfæren gjennom å redusere utslipp og utligne dem med aktiviteter som fjerner karbondioksid. Ved å være karbonnøytral bidrar ikke en organisasjon eller et individ til den totale økningen i klimagasskonsentrasjoner i atmosfæren, som er en nøkkelbidragsyter til klimaendringer.
Klimagassutslipp Klimagassutslipp Klimagassutslipp er gasser som fanger varme i jordens atmosfære, noe som fører til klimaendringer. De er hovedsakelig sammensatt av karbondioksid, metan, lystgass og fluorholdige gasser som frigjøres som et resultat av menneskelig aktivitet.
LCL Less than Container Load Samlastningscontainer, mindre enn full container last / stykk gods på sjø
Lm Loading meter Lastemeter - 1m av lastebilens lengde, 2,4m bredde og uavhengig av høyde
Lo-Lo Lift on/Lift off Last som løftes om bord og fra skip med kran
MAWB Master AirWayBill Frakt dokument for flytransport-utstedt av flyselskap
MBL Master Bill of Lading Fraktdokument for sjøtransport utstedt av rederi
Missing IOD Mangler IOD Manglende leverings tidspunkt i datasystemet
NMHC Ikke-metan hydrokarboner Ikke-metanhydrokarboner er organiske forbindelser som finnes i atmosfæren som et resultat av naturlige og menneskelige aktiviteter, og bidrar til dannelsen av bakkenivå ozon, som er en skadelig luftforurensning som påvirker menneskers helse og miljøet.
Notify party Notify party Den som skal varsles ved varens ankomst
NOx Nitrogenoksid Nitrogenoksid er en fargeløs gass som finnes naturlig i atmosfæren. Det er også et biprodukt av menneskelige aktiviteter som forbrenning av fossilt brensel, som kan bidra til luftforurensning og dannelse av skadelige forurensninger som bakkenivå ozon.
Null utslipp Null utslipp Null utslipp refererer til fravær av skadelige forurensninger eller klimagasser som slippes ut fra en kilde eller aktivitet. Det er et viktig mål for å dempe klimaendringer og redusere luftforurensning, oppnådd gjennom utslippsfrie teknologier, prosesser eller utligningsmetoder.
NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier Speditør som ikke selv har skip, men som kan utstede egne Bill of Ladings
PDA Håndterminal/skanner Skanner som leser barkoden på godset.
POD (road freight) Proof of Delivery Signatur fra mottakere av godset
POD (sea freight) Port Of Discharge Lossehavn
POL Port Of Loading Lastehavn
Project Cargo Prosjektlast Transport av stor, tung, verdifull last, eller kritisk utstyr som må frem.
Reefer A refrigerated container Temperaturregulert container
Ro-Ro Roll on / Roll off Last som kjøres om bord og i land fra skip
SBTi Vitenskapsbasert målinitiativ Vitenskapsbasert målinitiativ er et samarbeidsinnsats rettet mot å redusere klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen. Det gir bedrifter et rammeverk for å sette ambisiøse, vitenskapsbaserte mål for å redusere sine klimagassutslipp på en måte som er i tråd med å begrense global oppvarming til under 2 grader Celsius.
SCM Supply Chain Management Ledelse og administrasjon av forsyningskjeden.
SECA Sulphur Emissions Control Area Utslippskontrollområder (emisjonskontroll områder) for skipsfart, innenfor disse geografiske områdene er det særlige utslippsbegrensninger for skipsfarten. I disse områdene er rederier pålagt å benytte drivstoff som gir lavere svovelutslipp enn med tradisjonelt drivstoff. Kostnadene for dette drivstoffet belastes fraktkjøperen som et SECA tillegg på fakturaen.
Shipper Shipper of cargo Avsender
Short sea Short sea Last som sendes med container internt på et kontinent
SLA SLA Avtalen om når godset skal være levert
SO2 Svoveldioksid Svoveldioksid er en fargeløs, skarp gass som slippes ut av naturlige og menneskelige aktiviteter, hovedsakelig ved forbrenning av fossilt brensel som kull og olje. SO2 kan danne fine partikler som utgjør helserisiko for mennesker og bidrar til miljøproblemer som sur nedbør.
SOC Shipper`s owned container SOC stands for 'shipper-owned container' and is a metal freight shipping container that is owned by an individual or business and used to ship cargo across long distances.
SOC Shipper-owned container SOC står for 'shipper-owned container' og er en metallfraktcontainer som eies av en person eller en bedrift og som brukes til å sende gods over lange avstander.
SSC Security SurCharge Sikkerhetstillegg
Stevedore Stevedore Selskap som utfører lossing og lasting i havner. Både av skip, og containere
Stripping Tømming av containere Lossing av containere
Stuffing Fylling av containere Lasting av containere
TEU Twenty foot Equivalent Unit Måleenhet for containere. En TEU tilsvarer en 20 fotsenhet
THC Terminal Handling Charge Terminal- og håndteringskostnad
TMS-TA Transportation management system Transport Management System eller Transportadministrativt System er et system for å kjøpe, booke og håndtere frakt fra en eller flere transporttilbydere. Systemet kan være frittstående eller integrert i økonomisystemet eller ehandelssystemet.
Tonnkilometer Tonnkilometer Godsvekt fraktet i distanse. 10 tonn last fraktet 2km er lik 20 tonnkilometer
Transitthavn Omlastingshavn Havn hvor containere omlastes fra et skip til et annet; for eksempel fra oversjøisk linje til feederlinje
ULD Unit Load Device Container, tilpasset spesielt for fly og flyfrakt
Utslippsberegninger Utslippsberegninger Utslippsberegninger er en metode for å estimere klimagassutslipp fra menneskelige aktiviteter ved å måle mengden drivstoff som brukes eller forbrukt elektrisitet, og bruke utslippsfaktorer for å estimere den totale mengden utslipp. De brukes til å spore og rapportere klimagassutslipp fra individuelle kilder, for eksempel fabrikker eller transport, så vel som fra hele organisasjoner, for eksempel bedrifter eller myndigheter.
VAL Valuable Cargo Høyverdi vare. Kan kreve ekstra lastsikring, emballasje etc
VGM Verified Gross Mass Vekt på hele sendingen, inkludert vare, paller, emballasje, uten selve vekten av tom container.
Vurdering av bærekraft Vurdering av bærekraft En bærekraftsvurdering er et verktøy for å evaluere og kommunisere den sosiale, miljømessige og økonomiske ytelsen til en bedrift. Den bruker beregninger og indikatorer for å hjelpe investorer, forbrukere og interessenter med å ta informerte beslutninger basert på bærekraftytelse.
W-M Weight/Measurement Teoretisk vekt som er høyest av reell vekt og omregnet cbm
Wet bulk cargo Våt last Våt last som transporteres uten emballasje, f.eks. olje, bensin
WMS Warehouse management system Et lagerstyringssoftware for semi- og helautomatiserte lagre. Det er et fleksi-belt system som øker effektivitet. Ved hjelp av WMS vil din bedrift kunne ta i bruk avansert lokasjonsstyring og optimalisere utnyttelsen av plassen dere har til rådighet. Systemene er enkle i bruk slik at opplæring og oppstart skal kunne gå raskest mulig.