logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Senders ansvar

Det er til enhver tid senderen som har det fulle ansvaret for å gi den riktige informasjonen om, samt merkingen av det farlige godset

1.4.2.1.1
Avsender av farlig gods skal bare levere til transport forsendelser som er i samsvar med kravene i ADR/RID. I forhold til 1.4.1 skal avsenderen spesielt:

 

 

 • Forvisse seg om korrekt klassifisering iht. ADR/RID
   
 • Gi transportøren korrekte opplysninger og data i sporbar form samt, samt de transportdokumenter som kreves med følgedokumenter (tillatelser, godkjenninger, meddelelser, attester, etc.)
   
 • Bare bruke emballasje og tanker som er godkjent og egnet for transport av de stoffene det gjelder og merket slik det er bestemt i ADR/RID
   
 • Oppfylle kravene som gjelder forsendelsesmåte og transportrestriksjoner
   
 • Forvisse seg om at også tomme tanker som ikke er rengjort og gassfri, samt tomme mv. er riktig merket og har faresedler
  Samt at tomme, ikke rengjorte tanker er lukket og like tette som hvis de hadde vært fulle

Alle transportdokumenter gjeldende det farlige godset skal oppbevares av både sender og transportør i minst 3 måneder.
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
email_black
Mail
Dangerouse goods - ColliCare Logistics
Farlig gods
Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods

I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften. 
Her kan du lese mer om forskriften og om transport av farlig gods på vei 

IMDG-koden som regulerer sikkerheten sjøveien
Her finner du en introduksjon til IMDG-koden, for frakt av farlig god sjøveien (en)

IATA regulerer flyfrakt av farlig gods 
Her finner du mer informasjon fra IATA

Trenger du informasjon om Farlig gods?

Ring oss eller send en e-post.
smartphone_black
69 20 95 00
smartphone_black
Fra utlandet: +47 69 20 95 00