Det er til enhver tid senderen som har det fulle ansvaret for å gi den riktige informasjonen om, samt merkingen av det farlige godset
 

1.4.2.1.1

Avsender av farlig gods skal bare levere til transport forsendelser som er i samsvar med kravene i ADR/RID. I forhold til 1.4.1 skal avsenderen spesielt:

  • forvisse seg om korrekt klassifisering iht. ADR/RID

  • gi transportøren korrekte opplysninger og data i sporbar form samt, samt de transportdokumenter som kreves med følgedokumenter (tillatelser, godkjenninger, meddelelser, attester, etc.)

  • bare bruke emballasje og tanker som er godkjent og egnet for transport av de stoffene det gjelder og merket slik det er bestemt i ADR/RID

  • oppfylle kravene som gjelder forsendelsesmåte og transportrestriksjoner

  • forvisse seg om at også tomme tanker som ikke er rengjort og gassfri, samt tomme mv. er riktig merket og har faresedler
    Samt at tomme, ikke rengjorte tanker er lukket og like tette som hvis de hadde vært fulle

Alle transportdokumenter gjeldende det farlige godset skal oppbevares av både sender og transportør i minst 3 måneder.

Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods

I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften. Her kan du lese mer om forskriften og om transport av farlig gods på vei

Det er IMDG-koden som regulerer sikkerheten sjøveien. Her finner du en introduksjon til IMDG-koden, for frakt av farlig god sjøveien (en)

IATA regulerer flyfrakt av farlig gods Her finner du mer informasjon fra IATA

Jon Marsteintrædet

Jon Marsteintrædet

HSEQ Advisor