Her finner du skjema for innsending av reklamasjon dersom det har skjedd en skade eller et avvik i forbindelse med din frakt.

Send inn din reklamasjon:

Skade
Manko
Annet

Spørsmål og svar om reklamasjon:

Dette må du gjøre om uhellet er ute

Send umiddelbart en skriftlig henvendelse, enten på mail til: [email protected], eller via skjemaet nederst på denne siden.
Det er viktig at dette sendes så raskt som mulig, og at henvendelsen inneholder informasjon om hvilken sending det gjelder.

For å kunne behandle reklamasjonen trenger vi følgende informasjon og dokumentasjon

 • sendingsnummer eller annen referanse som er søkbar i våre systemer

 • kort beskrivelse av hendelsen, og hvorfor ColliCare Logistics holdes ansvarlige

 • bruttovekt på skadet/tapt gods

 • bilder av skadet gods og emballasje

 • handelsfaktura som viser godsets verdi

 • totalbeløpet som ønskes erstattet

Har man ikke alt tilgjengelig i første omgang, kan det ettersendes, det viktigste er å få registrert saken.

VIKTIG

Skadet gods og emballasje må oppbevares til reklamasjonen er ferdig behandlet.
Dersom oppbevaring av godset ikke er mulig, f.eks. grunnet farlig avfall eller lignende, må destruering av godset dokumenteres.

Hvem skal stille kravet?

Erstatningskravet må komme fra den part som har det direkte forretningsforholdet til ColliCare Logistics, i de fleste tilfeller er ikke dette mottakeren. Det betyr at mottaker av gods hvor det er en form for avvik, må ta kontakt med sin leverandør – som igjen vil rette kravet mot ColliCare.

Kravet er sendt ColliCare – hva skjer nå?
 • du mottar en bekreftelse på at reklamasjonen er mottatt. Vanlig saksbehandlingstid er satt til 14 dager, men tiden varierer fra sak til sak. Reklamasjonskrav foreldes etter 1 år.

 • ved aksept av krav vil du informeres skriftlig og du kan deretter sende oss faktura på godkjent beløp. Manglende/sen tilbakemelding skal ikke anses som aksept av kravet.

 • ved et avvist krav vil du informeres skriftlig, og du skal alltid få en begrunnelse. Innsigelse på avslaget må rettes skriftlig og begrunnes

Hvilke frister er det som gjelder?

Alle frister er satt i henhold til Lov om Vegfraktavtaler og NSAB

Ved for sent varsel blir bevisbyrden snudd, og du som kunde må bevise at skaden/manko har oppstått under transport
Varsel må sendes til ColliCare innen fristen.

 • synlig skade/manko: uten ugrunnet opphold, altså skal skade og manko meldes ifra umiddelbart (anmerkes på fraktbrev/håndskanner)

 • skjult skade: innen 7 dager (søndager og helligdager ikke medberegnet)

 • forsinkelse: innen 14 dager fra forventet leveringsdato.

 • savnet gods for leveranser uten tidsvindu anses som tapt etter 60 dager fra godset er mottatt til befordring.

 • savnet gods for leveranser med tidsvindu anses som tapt etter 30 dager

Begrensing av erstatningsbeløp

Alle beløp som godkjennes fastsettes i henhold til Lov om Vegfraktavtaler samt NSAB. Dersom du har fått avkortet ditt krav så kan det være fordi:

 • SDR/vektbegrensning. SDR er et internasjonalt betalingsmiddel som er et veid gjennomsnitt av et utvalg valutaer. Erstatningen kan ikke overstige 17SDR (8,33 internasjonalt) pr kg bruttovekt for den del som har gått tapt. I tillegg kan forholdsmessige fraktomkostninger i forbindelse med transporten av det gods som har gått tapt kreves erstattet.

 • forsinkelse: vi følger en transportplan for alle leveranser, men denne er ikke juridisk bindende. Det betyr at gods som ankommer forsinket i henhold til transportplan, men innen rimelig tid, ikke vil bli erstattet. Dersom godset kan defineres som forsinket vil et eventuelt godkjent beløp begrenses til fraktbeløpet

 • det er forringelsen av godset som skal erstattes ved skade. Kravet kan derfor bli avkortet ved å trekke fra det som defineres som restverdi. Godsets restverdi skal selvfølgelig dokumenteres

Hva har mottaker ansvar for?
 • besiktige godset og påse at det er levert i god stand, og at antallet er riktig før det signeres for mottak

 • er mottaker ikke fraktbetaler, skal reklamasjon rettes til firmaet som varen eller transporten er kjøpt av

 • ved skade, emballasjeskade eller manko som er synlig ved levering, må dette anmerkes. Enten på fraktbrevet med dato og signatur, eller på håndskanner. Ved skader, ta bilder før og etter emballasjen fjernes

 • dersom en skade oppdages først etter at emballasjen fjernes (skjult skade), må det umiddelbart sendes et skriftlig (varsel om) krav, og senest innen 7 dager (søndager og helligdager ikke medberegnet)

 • skadet gods og emballasje må oppbevares til reklamasjonen er ferdig behandlet.
  Dersom oppbevaring av godset ikke er mulig, f.eks. grunnet farlig avfall eller lignende, må destruering av godset dokumenteres

Force majeure

Ved hendelser som defineres som Force Majeure, det vil si ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll, vil vi ikke være erstatningsansvarlige. Dette kan for eksempel være ekstreme værforhold eller naturkatastrofer som flom, ras eller lignende

Hva er en skjult skade?

En skjult skade  er en type skade som først oppdages når emballasjen fjernes.
Denne type skal reklameres senest innen 7 dager (søndager og helligdager ikke medberegnet)

 
 
May Linn Myhr

May Linn Myhr

Claims Manager

Relevant informasjon

 

INCOTERMS ® 2020

IncoTerms 2020 er ikke et lovverk men en fortolkning av forskjellige leveringsbetingelser, og tar for seg fordeling av risiko ved skader, ansvar, forpliktelser og omkostninger.

LOV OM VEGFRAKTAVTALER
Det mest sentrale lovverket for all innlandstransport.
 

NSAB (Nordic Freight Forwarders Association’s general provisions)
Nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser og er et avtaleverk godkjent av Nordisk Speditørforbund.


CMR konvensjonen (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)
Lovverket er et gjeldende regelverk som er godkjent av blant annet samtlige land i Europa og gjelder for sjø-, vei – og flytransport.

LOV OM SJØFARTEN (SJØLOVEN)
Lovverk som regulerer skipsfart og sjøveistransport. Først og fremst privatrettslige spørsmål knyttet til skip og transport av gods og personer med skip.