No  |  En   Country

9 klasser farlig gods

Farlig gods 'er materialer eller gjenstander med farlige egenskaper som, hvis de ikke er riktig kontrollert, utgjør en potensiell fare for menneskers helse og sikkerhet, infrastruktur og / eller deres transportmiddel.


Transport av farlig gods styres av en rekke ulike reguleringsordninger som opererer på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Fremtredende regelverk for transport av farlig gods omfatter FNs anbefalinger om transport av farlig gods, ICAOs tekniske instruksjoner, IATAs farlige godsregler og IMOs International Maritime Dangerous Goods Code. Samlet sett bestemmer disse kontrollsystemene midler for å håndtere, pakke, merke og transportere farlige varer.

Regulatoriske rammer innarbeider omfattende klassifiseringssystemer av farer for å gi en taksonomi for farlig gods. Klassifiseringen av farlig gods er delt inn i ni klasser i henhold til typen av farlige materialer eller ting som er til stede. Klikk på en klasse for å lese flere detaljer.

1. Eksplosiver

2. Gasser

3. Brannfarlige væsker

4. Brennbare faste stoffer

5. Oksiderende stoffer

6. Giftige stoffer og smittsomme stoffer

7. Radioaktivt materiale

8. Etsende stoffer

9. Diverse Farlig gods


For de fleste farlige gods kan primærklassen og datterselskapet finnes i listen over farlige gods.
 
For flerrisikoprodukter som ikke er spesifikt oppført i listen over farlige stoffer, følg reglene for farepreferanser nedenfor for å bestemme deres primære fareklasse og underklasse.
Regel:
Slik fungerer det:
Farlig presedenser 
tabell:
Hvis de ovennevnte to reglene ikke gjelder, se tabellen under for farepreferanse for å velge primær fare.
Dominerende fare
signaler:
Følgende fareklasse har alltid forrang uavhengig av pakningsgrupper:

Følgende fareklasse har alltid forrang uavhengig av pakningsgrupper:
Materiale klasse 7 (unntatt radioaktive materialer i fritatte pakker)
Stoffer og gjenstander i klasse 1
Klasse 2 gasser
Klasse 3 flytende de sensibiliserte eksplosiver
Selvreaktive stoffer og faste de sensibiliserte eksplosiver i avsnitt 4.1
Pyroforiske stoffer i pkt. 4.2
Stoffer av deling 5.1
Stoffer og Divisjon 6.1 eller klasse 3 med inhalasjonspakningsgruppe
Smittsomme stoffer i seksjon 6.2
Farlig presedens 
tabell:
Hvis de ovennevnte to reglene ikke gjelder, se tabellen under for farepreferanse for å velge primær fare.

Del på sosiale medier:

Jon Marsteintrædet
HMS Manager
Mail
Farlig gods
Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods

I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften. 
Her kan du lese mer om forskriften og om transport av farlig gods på vei 

IMDG-koden som regulerer sikkerheten sjøveien
Her finner du en introduksjon til IMDG-koden, for frakt av farlig god sjøveien (en)

IATA regulerer flyfrakt av farlig gods 
Her finner du mer informasjon fra IATA

Trenger du informasjon om Farlig gods?

Ring oss eller send en e-post.
69 20 95 00
Fra utlandet: +47 69 20 95 00

Del på sosiale medier:

ColliCare Logistics AS
Deliveien 10,
N-1540 Vestby
VAT/Org.: NO980953343
Fra utlandet: +47 69 20 95 00
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV
/