logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

9 klasser farlig gods

Farlig gods 'er materialer eller gjenstander med farlige egenskaper som, hvis de ikke er riktig kontrollert, utgjør en potensiell fare for menneskers helse og sikkerhet, infrastruktur og / eller deres transportmiddel.


Transport av farlig gods styres av en rekke ulike reguleringsordninger som opererer på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Fremtredende regelverk for transport av farlig gods omfatter FNs anbefalinger om transport av farlig gods, ICAOs tekniske instruksjoner, IATAs farlige godsregler og IMOs International Maritime Dangerous Goods Code. Samlet sett bestemmer disse kontrollsystemene midler for å håndtere, pakke, merke og transportere farlige varer.

Regulatoriske rammer innarbeider omfattende klassifiseringssystemer av farer for å gi en taksonomi for farlig gods. Klassifiseringen av farlig gods er delt inn i ni klasser i henhold til typen av farlige materialer eller ting som er til stede. Klikk på en klasse for å lese flere detaljer.

1. Eksplosiver

explosive-substances-60x60

2. Gasser

flammable-gas-60x60

3. Brannfarlige væsker

flammable-liquids-60x60

4. Brennbare faste stoffer

substance-liable-60x60

5. Oksiderende stoffer

oxidising-substances-60x60

6. Giftige stoffer og smittsomme stoffer

infectious-substances-60x60

7. Radioaktivt materiale

radioactice-material-60x60

8. Etsende stoffer

corrosive-substances-60x60

9. Diverse Farlig gods

miscellaneous-60x60

For de fleste farlige gods kan primærklassen og datterselskapet finnes i listen over farlige gods.
 
For flerrisikoprodukter som ikke er spesifikt oppført i listen over farlige stoffer, følg reglene for farepreferanser nedenfor for å bestemme deres primære fareklasse og underklasse.


Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!
ccl-1553
Regel:
Slik fungerer det:
ccl-1553
Farlig presedenser 
tabell:
Hvis de ovennevnte to reglene ikke gjelder, se tabellen under for farepreferanse for å velge primær fare.
ccl-1553
Dominerende fare
signaler:
Følgende fareklasse har alltid forrang uavhengig av pakningsgrupper:

Følgende fareklasse har alltid forrang uavhengig av pakningsgrupper:
Materiale klasse 7 (unntatt radioaktive materialer i fritatte pakker)
Stoffer og gjenstander i klasse 1
Klasse 2 gasser
Klasse 3 flytende de sensibiliserte eksplosiver
Selvreaktive stoffer og faste de sensibiliserte eksplosiver i avsnitt 4.1
Pyroforiske stoffer i pkt. 4.2
Stoffer av deling 5.1
Stoffer og Divisjon 6.1 eller klasse 3 med inhalasjonspakningsgruppe
Smittsomme stoffer i seksjon 6.2
ccl-1553
Farlig presedens 
tabell:
Hvis de ovennevnte to reglene ikke gjelder, se tabellen under for farepreferanse for å velge primær fare.
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
email_black
Mail
Dangerouse goods - ColliCare Logistics
Farlig gods
Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods

I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften. 
Her kan du lese mer om forskriften og om transport av farlig gods på vei 

IMDG-koden som regulerer sikkerheten sjøveien
Her finner du en introduksjon til IMDG-koden, for frakt av farlig god sjøveien (en)

IATA regulerer flyfrakt av farlig gods 
Her finner du mer informasjon fra IATA

Trenger du informasjon om Farlig gods?

Ring oss eller send en e-post.
smartphone_black
69 20 95 00
smartphone_black
Fra utlandet: +47 69 20 95 00